0748-117705
adiapacanal_bn@yahoo.com
Str. Păcii, nr. 2A

Obiectivele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarapentru Servicii de Alimentare cu Apa şi Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare şi infrastructura aferenta, sunt următoarele:

- Să încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prevăzut la art. 19 alin.2 lit. a) din Statutul Asociaţiei, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre care vor constitui împreună Autoritatea Delegantă. Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul va fi aprobat în prealabil de către consiliile locale membre ale asociaţiei şi de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.

- Realizarea de activităţi de control şi informare privind Operatorul Regional, conform Statutului şi Actului Constitutiv;

- Pregătirea şi promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor de apă şi apa uzată;

- Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru Autorităţile Locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;

- Să asigure elaborarea şi să aprobe Caietele de sarcini, masterplanul şi Regulamentul consolidat şi armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Operatorului;

- Să vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investiţii încredinţate Operatorului în temeiul Contractului de Delegare;

- Să monitorizeze respectarea obligaţiilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare, îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate Operatorului şi calitatea Serviciilor furnizate utilizatorilor;

- Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Autorităţilor Locale în legătură cu Serviciile:

- Păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul poluatorul plăteşte, în conformitate cu art.19 al. 2 lit. (d) din Statutul Asociaţiei.

- Creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor.

- Bună prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestora.

- Menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Servicii.

- Bună gestiune a resurselor umane.

- Să fie un pol al competenţelor administrative, financiare, tehnice şi economice în beneficiul Autorităţilor Locale şi al Serviciilor;

- Să acorde ajutor Autorităţilor Locale şi Operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării Programul de Dezvoltare a Serviciilor şi, dacă este cazul, să obţină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziţia Operatorului.

- Exercitarea în numele membrilor ADI, în limita întinderii şi a condiţiilor împuternicirii conferite ADI de aceştia, a anumitor prerogative referitoare la servicii.