0748-117705
adiapacanal_bn@yahoo.com
Str. Păcii, nr. 2A
  • LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale
  • ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • ORDONANŢA nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) cu privire la asociaţii şi fundaţii
  • HOTĂRÂREA nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice
  • LEGEA nr. 241 din 22 iunie 2006 (*actualizată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
  • LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 (*actualizata*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
  • HOTĂRÂREA Guvernului nr. 717 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice
  • LEGEA nr. 477/2004 (*actualizată*) privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
  • OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice